skittishfox: (StrengthInNumbers)
[personal profile] skittishfox
Мені здається, що багато хто не дуже замислюється, чому доля Польщі по окінченню Другої Світової війни так разюче відрізнялася від того, що сталося з іншими "канонічєскімі тєрріторіямі" Россійської Імперії, на які вдало зазіхав СРСР.

Справді, подивімося на це з такого боку: СРСР також захапав собі Естонію, Латвію та Литву, причому зробив це пізніше, ніж с Польщею. Але по окінченню Другої Світової ніхто не компенсував цим країнам відрізані території (а вони були!) тією ж Східною Прусією, та й взагалі - про державність цих трьох країн - які, до речі, були куди більш успішними, ніж держави, за Польщу - мови не йшло взагалі.

Чому ж так сталося? Мені здається, що мова не йде про якісь таємні мотиви Черчіля або Рузвельта: ніхто з них не був помічений у прихованій полотофілії або естонофобії; просто самі поляки своїми діями створили таку ситуацію, коли не визнати існування Польщі як незалежної держави, а не ще однієї "саюзной савєцкой рєспублікі" було просто неможливо.

Мова йде навіть не про уряд у вигнанні - такого було повно; мова йде в першу чергу про те, що поляки дуже вміло скористалися достатньо відчайдушним станом британської армії, коли англійці були раді будь-якій військовій допомозі, натомість дозволяючи створювати етнічні підрозділи. Сила уряду у вигнанні була не в правді - а в тому, що заперечувати внесок поляків у війну було неможливо хоча б через їх дії в Африці. Сталін створював паралельні структури з народним урядом та польською армією не тому, що йому були потрібні зайві 100 тисяч чи скільки там солдатів - а тому, що в англійців вони вже були, і створювати ситуацію, при якій в СРСР, до якого, як відомо, прагнуть (на папері) всі народи, немає поляків, які дружньо воюють за соціалістичне майбутнє своєї батьківщини, було б "політічєскі нєграмотно".

Так от, в СРСР не було окремих підрозділів хоробрих естонців та латвійців, які б воювали за соціалістичне майбутнє Естонії чи Латвії, не тому, що таких підрозділів створити було б принципово неможливо - а тому, що по той бік залізної завіси не було на що відповідати. Звичайно, важко звинувачувати прибалтійців у недостатній мужності - поляки були як чисельніші, так і вдало скористувалися історичною можливістю - але, на мою думку, не можна зуперечувати той факт, що саме польські вояки вибороли собі яку-ніяку, а окрему соціалістичну державу, а не "савєцкую саюзную рєспубліку" - де й НКВД було трохи поменше, і русифікації не було, і россійскье населення завозили не так активно, і, що важливо, був окремий уряд, який формувався зі своїх, і на Москву лише оглядався, а не призначався нею напряму.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

skittishfox: Love (Default)
skittishfox

September 2017

S M T W T F S
     12
34567 89
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 08:34 pm
Powered by Dreamwidth Studios